Privacy

Sanne van Megen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sanne van Megen, Luisterkindwerker. Zij is te bereiken via info@sannevanmegen.nl

Persoonsgegevens die Sanne van Megen, Luisterkindwerker verwerkt

Sanne van Megen, Luisterkindwerker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Sanne van Megen, Luisterkindwerker verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Sanne van Megen, Luisterkindwerker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

De zes wettelijke grondslagen zijn:
1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Sanne van Megen, Luisterkindwerker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten af te leveren (Grondslag 1, Toestemming en Grondslag 2, Overeenkomst)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag 2, Overeenkomst)
– Om je betaling af te handelen (Grondslag 2, Overeenkomst)
– Om een nieuwsbrief of aanbod te verzenden (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
– Om je te informeren over wijzigingen van de diensten (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
–  Sanne van Megen, Luisterkindwerker verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (Grondslag 3, Wettelijke Verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Sanne van Megen, Luisterkindwerker neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Sanne van Megen, Luisterkindwerker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sanne van Megen, Luisterkindwerker hanteert de volgende bewaartermijnen:
Gegevens van een Luisterkind-afstemming:
Tot maximaal 1 maand na het versturen van een Luisterkind-afstemming na het ontvangen van een ontvangstbevestiging hiervan;
Wettelijk verplichte gegevens:
Wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanne van Megen, Luisterkindwerker verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld een accountant), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sanne van Megen, Luisterkindwerker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanne van Megen, Luisterkindwerker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sannevanmegen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .  Sanne van Megen, Luisterkindwerker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Sanne van Megen, Luisterkindwerker persoonsgegevens beveiligd
Sanne van Megen, Luisterkindwerker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sannevanmegen.nl

Wijziging van de Privacyverklaring

Sanne van Megen, Luisterkindwerker heeft te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van dagtekening.

Huidige versie

Oktober 2018